Browsing: Uncategorized

Thần Khí của Chúa đã và đang đi tìm những Nhân Thể để được hiện diện và được sống. Chúng ta có sẵn lòng để Ngài tiếp tục lớn lên như Ngài đã từng tìm đến, hiện diện và lớn lên trong Cha Giuse, Đấng sáng lập Dòng và Quý Chị tiên khởi?